Menu Zamknij

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ NZOZ OŚRODEK TERAPII I PSYCHOEDUKACJI „KOMPAS”

 

Realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” wprowadza niniejszy Regulamin świadczenia usług e-konsultacji.

NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” zastrzega, że w przypadku braku spełnienia przez stację roboczą Pacjenta wymienionych w regulaminie minimalnych wymagań technicznych (określonych w załączniku do regulaminu) – usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania usługi.

§ 1. Definicje.

Sformułowania użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” w Będzinie, ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin, tel. 698-44-34-24, NIP: 6252347284, REGON: 240705252.

 1. Serwis – system prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.egabinet.psychokompas.pl.

 2. Konsultant – osoba fizyczna wykonująca działalność leczniczą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2180 z późn zm.) udzielająca świadczeń medycznych w formie e-porad, jak również osoba posiadająca wykształcenie medyczne, psychologiczne, pedagogiczne albo pozwalające na świadczenie usług z zakresu psychoterapii, coachingu, udzielająca porad poprzez Kontakt Bezpośredni lub za pomocą Środków Komunikowania się na Odległość, odpowiednio do wykonywanego zawodu, posiadanych uprawnień i specjalizacji.

 3. Pacjent – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu w szczególności, zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę w formie e-porad oraz osoba małoletnia na rzecz, której za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (złożona w oryginale usługodawcy przed rozpoczęciem e-porady), świadczone są usługi przez Usługodawcę, która uzgadnia z rejestracją ośrodka warunki przeprowadzenia Konsultacji/sesji zdalnej lub wizyty osobistej dotyczące w szczególności wyboru Specjalisty, terminu wykonania usługi oraz formy Środków Komunikowania się na Odległość.

 4. Wizyta Osobista – kontakt pacjenta z wybranym specjalistą w siedzibie Ośrodka Terapii i Psychoedukacji „Kompas” w umówionym wcześniej terminie.

 5. E-porada – (zwana również „e-konsultacją”) świadczenie udzielane Pacjentowi za pomocą systemów teleinformatycznych w postaci rozmowy telefonicznej, rozmowy przez komunikatory internetowe oraz video-rozmowy prowadzonej przez komunikatory internetowe. Usługodawca nie udziela porad w drodze wiadomości e-mail.

 6. rejestracja – zespół czynności wykonywanych przez Pacjenta, a dotyczących umawiania, odwoływania wizyt Pacjenta w poradniach Usługodawcy.

 7. E-recepta – recepta sporządzona i wydana na rzecz Pacjenta w postaci elektronicznej.

 8. Eskierowanie – skierowanie do lekarza specjalisty, sporządzone i wydane na rzecz Pacjenta, w formie elektronicznej.

 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245);

 10. Cennik – dokument określający wysokość wynagrodzenia należnego za świadczenie usług.

 11. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady i warunki korzystania z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie.

 12. Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, umożliwiające korzystanie z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie w szczególności będą to komputery stacjonarne, komputery przenośne, telefony i tablety.

 13. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana między Usługodawcą a Pacjentem, określająca zasady i warunki korzystania z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie.

 14. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, na którym spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

 15. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Pacjentów z Serwisu, a także rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.

 4. Pacjent, chcący skorzystać z Serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

 5. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także korzystania usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem usług. 

 6. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu, dostarczanie przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego, w szczególności zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w celu prowadzenia przez Pacjenta działalności naruszającej interes Usługodawcy takiej jak działalność reklamowa i marketingowa, przesyłanie ofert handlowych, działalność konkurencyjna względem usług Usługodawcy.

 7. Pacjent jest zobowiązany do podawania w Serwisie informacji zgodnych z prawdą i aktualnych. 

 8. Usługobiorca stosuje mechanizm plików „cookies”. Stosowanie plików „cookies” usprawnia działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Pacjenta. Dokładne informacje dotyczące plików „cookies” oraz zasady zarządza plikami „cookies” zostały określone w „Polityce Prywatności” dostępnej pod adresem http://egabinet.psychokompas.pl/polityka-prywatnosci/

 9. W celu skorzystania z usług w Serwisie, w szczególności usługi e-porady, niezbędnym jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego  Regulaminu. 

 10. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi e-porady Pacjent zobowiązany jest sprawdzić, czy urządzenie końcowe za pomocą, którego zamierza korzystać z usługi e-porady spełnia wyżej wymienione minimalne wymagania techniczne.

 11. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług, wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (m.in. pożar, powódź, huragan).

§ 3. Zakres Usług.

 1. Usługodawca poprzez Serwis świadczy następujące usługi:

  1. rejestracja;

  2. e-porada;

 2. W ramach rejestracji Pacjent ma nieodpłatną możliwość:

  1. uzyskać informację dotyczące: zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty;

  2. zaplanować wizytę w poradni Usługodawcy, tj. dokonać wyboru Konsultanta oraz zakresu wykonywanych przez Konsultanta usług;

 3. W ramach e-porady Pacjent ma możliwość:

  1. zaplanować e-poradę;

  2. odbyć e-poradę.

 4. Świadczenie usług e-porad następuje w formie: rozmowy telefonicznej, rozmowy za pomocą komunikatorów internetowych oraz video-rozmowy za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

 5. W zakres usług towarzyszących e-poradom wchodzi:

  1. e-ZLA – w ramach usług e-porad, Lekarz Konsultant może wystawić e-zwolnienie;

  2. e-recepta – w ramach usług e-porad, Lekarz Konsultant może wystawić Pacjentowi e-receptę.

 6. Usługa e-porady jest płatna zgodnie z Cennikiem zamieszonym na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 4. Ogólne warunki świadczenia usług. 

 1. Konsultacja/sesja zdalna obywa się jedynie po uzgodnieniu warunków w rejestracji Ośrodka Terapii i Psychoedukacji KOMPAS poprzez rozmowę telefoniczną lub wizytę osobistą w Ośrodku.

 2. Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu. 

 3. Po uzgodnieniu warunków konsultacji /sesji zdalnej Pacjent:

  1. w Serwisie dokonuje wyboru Konsultanta (Specjalisty – np. lekarza psychiatry) oraz rodzaju usługi realizowanego przez niego (np. konsultacja psychiatryczna);

  2. akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności (link znajduje się w treści);

  3. dokonuje płatności przez serwis przelewy24.pl.

 4. Pacjent w trakcie korzystania z usług w Serwisie zobowiązany jest do ujawnienia wszelkich informacji i okoliczności, mogących mieć znacznie dla udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

 5. Informacje podawane w trakcie rejestracji, trwania e-porad oraz przesłane dokumenty i zdjęcia stanowią dokumentację medyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn zm.).

 6. Płatności, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. c Regulaminu należy dokonywać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności dostępnych w serwisie egabinet.psychokompas.pl niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zlecenia wykonania usługi. Konsultacje Internetowe są świadczone wyłącznie po uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 4 ust. 3 lit. c Regulaminu. W przypadku płatności poprzez serwis egabinet.psychokompas.pl Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 7. W przypadku braku zapłaty w terminie 24 h od rezerwacji, umówiona e-porada zostaje anulowana.

 8. Usługodawca umożliwia Pacjentowi uzyskanie faktury VAT na jego wniosek poprzez kontakt e-mail z rejestracją Ośrodka.

 9. Konsultanci nie są uprawnieni do pobierania od Pacjentów w jakiejkolwiek formie dodatkowych opłat za e-porady.

§ 5. Warunki świadczenia usług e-porady.

 1. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem usługi e-porada działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, w ramach, której w szczególności prowadzi promocję i edukację zdrowotną, bada i orzeka o stanie zdrowia Pacjentów, udziela porad, opiniuje i diagnozuje lub udziela innej pomocy dotyczącej zdrowia.

 2. Pacjent, w celu umówienia e-porady, najpierw dokonuje osobiście bądź telefonicznie rezerwacji e-porady w Rejestracji Ośrodka, a następnie za pomocą Serwisu wybiera z katalogu dostępnego w określonym terminie Konsultanta.

 3. W ramach e-porady Konsultant może:

  1. udzielić porady;

  2. dokonać interpretacji i analizy przesłanej przez Pacjenta dokumentacji, w szczególności wyników badań, zdjęć uraz oraz innych danych lub objawów. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, nie jest możliwe rzetelne odczytanie, dokonanie analizy przesłanej dokumentacji lub wykonania innej czynności, Konsultant informuje, o tym fakcie Pacjenta, oraz o potrzebie wizyty stacjonarnej;

  3. udzielić informacji na temat przyjmowanych leków;

  4. wystawić e-receptę;

  5. wystawić e-ZLA;

  6. umówić wizytę w poradni Usługodawcy;

  7. przekazywać informację dotyczące promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.

 4. Rozpoczęcie e-porady następuje jedynie po otrzymaniu przez Usługobiorcę potwierdzenia zapłaty za Usługę.

 5. Pacjent zobowiązuje się do odbycia e-porady bez udziału osób trzecich, chyba że pomiędzy Pacjentem a Konsultantem zostanie uzgodniona możliwość obecności osoby trzeciej podczas udzielania e-porady.

 6. Konsultant w razie potrzeby, a w szczególności, gdy stan zdrowia Pacjenta tego wymaga, lub istnieją usprawiedliwione przesłanki dotyczące stanu zdrowia Pacjenta, ma prawo zadecydować o innym sposobie udzielenia pomocy medycznej w szczególności, odbyciu wizyty w poradni Usługodawcy lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego pod adres Pacjenta.

 7. Konsultant udziela świadczeń zdrowotnych w ramach e-porad w oparciu o stan aktualnej wiedzy i informacji podanych przez Pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 8. Przed rozpoczęciem e-porady Pacjent jest informowany o przysługujących mu uprawnieniach poprzez zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

 9. E-porada kończy się z chwilą otrzymania przez Pacjenta analizy przedstawionych Konsultantowi informacji, postawienia diagnozy oraz wydania zaleceń, co do dalszego procesu leczenia. Decyzja o zakończeniu Konsultacji podejmowana jest za porozumieniem stron przez Konsultanta i Pacjenta.

 10. Przewidywany czas e-porady zależy od rodzaju udzielanej pomocy (np. czy jest to sesja psychoterapii czy porada lekarska kontrolna).

 11. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, Pacjent nie ponosi dodatkowych opłat.

 12. Z przebiegu e-porady Konsultant sporządza notatkę, wskazując w szczególności, treść pozyskanych od Pacjenta informacji, informacje pozyskane z analizy przesłanych dokumentów, dokonane obserwacje, diagnozę, wydane recepty, skierowania oraz zalecenia dotyczące dalszego procesu leczenia.

 13. Konsultant ma prawo zakończyć e-poradę w każdej chwili, w sytuacji, gdy działania lub zachowanie Pacjenta stoi w sprzeczności z Regulaminem, w szczególności nie zmierza do otrzymania świadczeń zdrowotnych, używane są wulgaryzmy, obraźliwe sformułowania lub zachowanie Pacjenta w inny sposób wykracza poza przeznaczenie usługi. W takiej sytuacji Pacjentowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

 14. W przypadku wystąpienia problemów technicznych lub przerwania połączenia w jakikolwiek sposób, Pacjent powinien podjąć próbę ponownego połączenia się z Konsultantem. W sytuacji, gdy, niemożliwym jest ponowne połączenie, Pacjent powinien skontaktować się z Usługobiorcą telefonicznie lub osobiście, celem ustalenia terminu kolejnej e-porady. 

 15. Usługobiorca nie wyraża zgody na utrwalanie przez Pacjenta zapisu obrazu, jak i dźwięku przebiegu e-porady udzielanej przez Konsultanta. W związku z powyższym Pacjent, przystępując do e-porady, zobowiązuje się do zaniechania ww. czynności.

§ 6. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy.

 1. Korzystanie przez Pacjenta z Serwisu odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Przyjęcie przez Usługobiorcę oświadczenia o akceptacji Regulaminu, oraz rozpoczęcie korzystania z usług opisanych w niniejszym Regulaminie, jest potwierdzeniem zawarcia Umowy. 

 3. W przypadku usług odpłatnych, za moment zawarcia Umowy przyjmuje się dokonanie płatności przez Pacjenta za Usługę.

 4. Regulamin jest udostępniony Pacjentowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej egabinet.psychokompas.pl. Usługodawca udostępnia go również w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

 5. Pacjent ma prawo w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym celu wystarczające będzie poinformowanie telefonicznie o odwołaniu wizyty bądź jej anulowanie w Serwisie.

 6. Pacjent z usługi płatnej może zrezygnować w terminie do 24h przed rozpoczęciem zaplanowanej e-porady. Po potwierdzeniu rezygnacji, w przypadku opłaconej e-porady następuje zwrot płatności na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano wpłaty.

 7. Rezygnacja z usługi płatnej dokonana w okresie 24h przed rozpoczęciem zaplanowanej e-porady nie wywołuje skutków prawnych. Pobrana opłata za e-poradę nie podlega zwrotowi.

 8. Specjalista zobowiązany jest do pozostania w stanie gotowości do rozpoczęcia świadczenia e-porady w terminie 15 minut liczonych od uzgodnionej godziny rozpoczęcia e-porady. Po upływie tego czasu uznaje się, że Pacjent dokonał dorozumianej rezygnacji z udzielenia e-porady – bez potrzeby składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie. W takiej sytuacji uiszczona opłata za e-poradę nie podlega zwrotowi.

 9. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Pacjent korzysta z Serwisu w sposób naruszający zasady współżycia społecznego, godzi w interes Usługodawcy, lub w ramach funkcjonalności usług e-konsultacji podejmuje działania zabronione prawem lub Regulaminem, Usługodawca uprawniony jest do podjęcia dozwolonych kroków prawnych zmierzających do ograniczenia możliwości korzystania z Serwisu i usług e-konsultacji przez Pacjenta.

§ 7. Dane osobowe.

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie przez Pacjenta jest dobrowolne.

 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

 3. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 8. Reklamacje.

 1. W celu dokonania reklamacji przez Pacjenta z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, należy przesłać reklamację w formie listownej na adres Usługodawcy, tj. ul. NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „Kompas”, ul.Modrzejowska 27, 42-500 Będzin wraz ze wskazaniem:

  • danych Pacjenta zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, PESEL)

  • zwięzłego przedstawienia zgłaszanych zarzutów,

  • proponowanego przez Pacjenta sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od daty prawidłowego zgłoszenia wraz ze wskazaniem czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, płatność uiszczona przez Pacjenta ulega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, na numer rachunku bankowego wskazanego przez Pacjenta.

§ 9. Postanowienia końcowe.

 1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian Regulaminu.

 2. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje Pacjenta w formie komunikatu w Serwisie.

 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym. 

 4. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z działaniem Serwisu można zgłaszać pod adresem e-mail rejestracja@psychokompas.pl oraz nr tel. 698-44-34-24

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa w szczególności:

  1. Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.),

  2. Ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z poźn zm.),

  3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2019 poz 1127 z późn zm.),

  4. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2019 r. poz. 408 z późn zm.),

  5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  6. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  2019. poz. 1781 z późn zm.), 

  7. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.), 

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem  21.05.2020 roku..

 

***

Załącznik nr 1

do

REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ NZOZ OŚRODEK TERAPII I PSYCHOEDUKACJI „KOMPAS”Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną, poza usługą e-porady:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;

  2. zainstalowana przeglądarka stron www w najnowszej wersji (preferowana Chrome Safari, Mozilla FireFox);

  3. system operacyjny umożliwiający uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek;

 2. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usługi e-porady:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu (zalecane minimum 5 Mbit/sec);

  2. zainstalowana przeglądarka stron www w najnowszej wersji (preferowana Chrome Safari, Mozilla FireFox);

  3. system operacyjny umożliwiający uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek;

  4. wbudowane w urządzenie końcowe lub zainstalowane i skonfigurowane: kamera i mikrofon;

  5. brak blokad na działaniu kamery i mikrofonu (usunięte blokady przeglądarki, programów antywirusowych, zapory systemowej, etc…).

  6. Oprogramowanie (np. komunikatory internetowe) niezbędne do przeprowadzenia e-porady. Rodzaj oprogramowania jest ustalony podczas rejestracji telefonicznej w Ośrodku lub wizyty osobistej w Ośrodku lub poprzez kontakt z Konsultantem wykonującym e-poradę.

 3. Zaleca się korzystanie z słuchawek podczas odbywania e-porady.